e-hvtd v2.0 (9175)

米蘭主教座堂 mễ lan chủ giáo tòa đường
♦Duomo di Milano (Ý Đại Lợi).