e-hvtd v2.0 (9175)

夜臺 dạ đài
♦Mồ mả. Cũng mượn chỉ âm phủ. ◇Lưu Vũ Tích : Hoa ốc tọa lai năng kỉ nhật? Dạ đài quy khứ tiện thiên thu , 便 (Thù Lạc Thiên kiến kí ).