e-hvtd v2.0 (9175)

世界衛生組織 thế giới vệ sinh tổ chức
♦World Health Organization (WHO).