e-hvtd v2.0 (9175)

夜禽 dạ cầm
♦Loài chim kiếm ăn ban đêm (như chim cú chẳng hạn). ☆Tương tự: dạ điểu .