e-hvtd v2.0 (9175)

夜禁 dạ cấm
♦Không cho phép đi lại trong ban đêm. ◇Tân Đường Thư : Thì lưỡng quân sĩ can dạ cấm, bộ nhi tiên chi , (Vương Trọng Vinh truyện ) Có lần hai quân sĩ phạm luật dạ cấm, bị bắt và đánh roi.