e-hvtd v2.0 (9175)

夜漏 dạ lậu
♦Đời xưa dùng cái đồng hồ đựng nước, có lỗ nhỏ giọt, để đếm thời giờ. Dạ lậu tức là thì giờ ban đêm. ◇Hán Thư : Vi hành dĩ dạ lậu hạ thập khắc nãi xuất, thường xưng Bình Dương Hầu , (Quyển lục thập ngũ, Đông Phương Sóc truyện ).