e-hvtd v2.0 (9175)

夜客 dạ khách
♦Khách đến thăm ban đêm. Chỉ người a dua theo hùa.
♦Kẻ trộm. § Lí Thiệp có bài Tỉnh lan sa túc ngộ dạ khách thi 宿.