e-hvtd v2.0 (9175)

夜嚴 dạ nghiêm
♦Phòng giữ nghiêm nhặt ban đêm. ◇Tấn Thư : Bình cư vô khấu, hà cố dạ nghiêm? , ? (Phật Đồ Trừng truyện ) Ở yên không có giặc cướp, sao lại giới nghiêm ban đêm?
♦Trống đánh ban đêm. ◇Tân Đường Thư : Thị tịch, đế văn dạ nghiêm, viết: Văn Bổn tử, sở bất nhẫn văn. Mệnh bãi chi , , : , . (Sầm Văn Bổn truyện ) Trời tối, vua nghe trống đêm, nói: (Sầm) Văn Bổn chết, trẫm không đành lòng nghe. Ra lệnh cho thôi đánh.