e-hvtd v2.0 (9175)

藍本 lam bổn
♦☆Tương tự: để bổn . ★Tương phản: phó bổn , ấn bổn .
♦Bản gốc, nguyên bổn (để dựa theo làm căn cứ trong việc biên tập văn chương, hoặc hội họa). ◇Băng Tâm : Yếu biên chế ca khúc, cung tiểu hài đích hí xướng, dã hữu sổ bất tận đích cổ thi, cổ văn, cổ từ vi lam bổn , , , , (Kí tiểu độc giả , Nhị tam).