e-hvtd v2.0 (9175)

夜分 dạ phân
♦Lúc nửa đêm. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Chí dạ phân, huyện lệnh hoán thân tùy nhân ám địa thủ xuất Tào Tháo, trực chí hậu viện trung thẩm cứu , , (Đệ tứ hồi) Đến nửa đêm, quan huyện sai người thân tín ngầm dẫn Tào Tháo ra, đưa thẳng vào nhà sau để tra hỏi.