e-hvtd v2.0 (9175)

陷沒 hãm một
♦Chìm đắm, chìm mất. ◇Chu Tử ngữ loại : Như nhân nhập lạn nê trung hành tương tự, chỉ kiến nhất bộ thâm tự nhất bộ, tiện hồn thân hãm một, bất năng đắc xuất dã , , 便, (Quyển 44).
♦Tỉ dụ trầm luân.
♦Bị đánh chiếm. ◇Đỗ Phủ : Lạc Dương tích hãm một, Hồ mã phạm Đồng Quan , (Lạc Dương ).
♦Chết ở chiến trận, trận vong. ◇Tô Thuấn Khâm : Nhiên Lưu Bình, Thạch Nguyên Tôn dĩ huyết chiến hãm một, tử ư tặc thủ , , (Khất dụng Lưu Thạch tử đệ ).