e-hvtd v2.0 (9175)

鉤陳 câu trần
♦Tên sao, tên thần. ◇Lí Kiệu : Nhật mộ câu trần chuyển, Thanh ca thượng đế đài , (Phụng hòa bái lạc ứng chế ).
♦Chỉ cung sau. § Tức hậu cung . ◇Tùy Thư : Nhậm chưởng câu trần, chức ti bang chánh , (Cao Tổ kỉ thượng ).
♦Một loại nghi trượng dùng trong việc phòng vệ. ◇Bắc sử : Đế phục lệnh (Hà) Trù tạo nhung xa vạn thặng, câu trần bát bách liên , (Nghệ thuật truyện hạ , Hà Trù ).