e-hvtd v2.0 (9175)

進規 tiến quy
♦Dâng lời khuyên ngăn, can gián. ◇Chu Lượng Công : Án Lữ Công thử ngôn, bất chỉ phụ kinh tiến quy, kì giải kinh chánh xác , , (Thư ảnh , Quyển lục).
♦Tiến quân đồng thời có mưu đồ. ◇Thanh sử cảo 稿: Chiếu thú Chương Thái tiến quy Vân Nam (Chương Thái truyện ).
♦Bố cục quy hoạch (làm văn, hội họa, đánh cờ, v.v.). ◇Từ Thấm : Mỗi thừa chế tác họa, lập ý tiến quy, gia thưởng thậm ác , , (Minh họa lục , Lữ kỉ ).