e-hvtd v2.0 (9175)

懷春 hoài xuân
♦Chỉ con gái đến tuổi mơ tưởng chuyện tình ái vợ chồng. ◇Thi Kinh : Hữu nữ hoài xuân, Cát sĩ dụ chi , (Thiệu nam , Dã hữu tử quân ) Có cô gái đang ôm ấp xuân tình (nghĩ đến chuyện lấy chồng), Chàng trai đến quyến rủ.
♦Tỉ dụ cảm nhớ ân đức. ◇Trương Cư Chánh : Sương tuyết chi hậu, thiểu gia hòa hú, nhân tức hoài xuân, diệc bất tất tận biến pháp dĩ tuẫn nhân dã, duy công hư tâm tề lượng chi , , , , (Đáp ứng thiên tuần phủ chu đông viên thư ).