e-hvtd v2.0 (9175)

題本 đề bổn
♦Bài sớ. § Văn thư (liên quan tới quân sự, tiền lương, công sự địa phương...) do quan viên chuyển lên nội các (thời nhà Minh, nhà Thanh). ◇Hồng Lâu Mộng : Giả Chánh phương lược tâm ý khoan sướng, hựu thỉnh Giả mẫu đẳng đáo viên trung, sắc sắc châm chước, điểm chuế thỏa đương, tái vô nhất ta di lậu bất đương chi xứ liễu, ư thị Giả Chánh phương trạch nhật đề bổn , , , , , (Đệ nhất bát hồi) Bấy giờ Giả Chính mới yên lòng, mời Giả mẫu vào vườn, xem xét châm chước. Thấy mọi việc xếp đặt đã ổn thỏa đâu vào đấy không còn sai sót gì nữa, Giả Chính bèn chọn ngày tâu sớ lên.
♦Bài tấu lên vua. § Tức tấu chương . ◇Đường Thuận Chi : Công thư trung vân dục đề bổn, khả thả hoãn chi, cánh khán tiêu tức như hà , , (Dữ Hồ Mai Lâm tổng đốc thư ).