e-hvtd v2.0 (9175)

陳蹟 trần tích
♦§ Cũng viết: trần tích .
♦Vết cũ, di tích, sự tích quá khứ. ◇Vương Hi Chi : Phủ ngưỡng chi gian, dĩ vi trần tích , (Tam nguyệt tam nhật Lan Đình thi tự ).