e-hvtd v2.0 (9175)

庶羞 thứ tu
♦Các thứ món ngon. ◇Tào Thực : Lạc ẩm quá tam tước, Hoãn đái khuynh thứ tu , (Không hầu dẫn ).