e-hvtd v2.0 (9175)

人不聊生 nhân bất liêu sanh
♦Tỉ dụ nhân dân sinh sống vô cùng khốn khổ. ◇Nguyên sử : Thị tuế đại hạn, hà thủy tận hạc, dã thảo tự phần, ngưu mã thập tử bát cửu, nhân bất liêu sanh , , , , (Định Tông bổn kỉ ).