e-hvtd v2.0 (9175)

曲意 khúc ý
♦Miễn cưỡng, nén lòng. § Làm trái ý mình, để thuận theo người khác. ◇Hồng Lâu Mộng : Kim Quế tri kì bất khả phạm, tiện dục tầm khích, khổ đắc vô khích khả thừa, đảo chỉ hảo khúc ý phủ tựu , 便, , (Đệ thất thập cửu hồi) Kim Quế biết là không thể làm trái được, muốn tìm chỗ sơ hở, nhưng tìm không ra, đành phải nén lòng chịu nhịn.
♦Tận tình, hết lòng. ◇Triệu Ngạn Vệ : Cái Thuấn hữu ngoan ngân chi phụ mẫu, ngạo mạn chi đệ, nhi năng tận hiếu, khúc ý thừa thuận, nội tắc đắc kì hoan tâm, ngoại tắc sử vô phạm ư hương khúc, thịnh đức nhật trứ , , , , , 使, (Vân lộc mạn sao , Quyển thập).