e-hvtd v2.0 (9175)

居庸關 cư dung quan
Cư Dung Quan tên cửa ải ách yếu của vạn lí Trường Thành (tỉnh Hà Bắc ). § Tương truyền, Tần Thủy Hoàng khi xây dựng Trường Thành, đã đem tù phạm, binh lính cùng dân phu cưỡng bách đến đây làm việc lao dịch, nên có tên như thế.