e-hvtd v2.0 (9175)

捶鉤 chủy câu
♦Luyện móc đai lưng. ◇Trang Tử : Đại Mã chi chủy câu giả, niên bát thập hĩ, nhi bất thất hào mang , , (Trí bắc du ) Người thợ giọt móc đai lưng cho quan Đại tư mã, tám chục tuổi rồi mà giọt không sai chạy mảy may.
♦Tỉ dụ công phu thuần thục. ◇Hoàng Trạc Lai : Chủy câu sướng huyền chỉ, Diệu lí cùng chỉ trích , (Vũ tình du Hoằng Tế Tự ).