e-hvtd v2.0 (9175)

暑假 thử giá
♦Nghỉ hè. ◇Băng Tâm : Ngã chân bất tưởng tái trụ hạ khứ liễu, na thì học hiệu dĩ phóng liễu thử giá , (Quan ư nữ nhân , Ngã đích lân cư ).
♦★Tương phản: hàn giá .