e-hvtd v2.0 (9175)

報答 báo đáp
♦Đền đáp ơn huệ. ◇Hồng Lâu Mộng : Ngã nhược tử liễu thì, biến lư biến cẩu báo đáp nhĩ , (Đệ thất thập nhị hồi) Dù em có chết đi, sẽ hóa kiếp lừa kiếp chó để đền ơn chị.
♦Hồi đáp.