e-hvtd v2.0 (9175)

報稱 báo xứng
♦Báo đáp, đền đáp tương xứng với ân đức người khác đã làm cho mình. ◇Hán Thư : Thành khủng nhất đán điên phó, vô dĩ báo xứng , (Khổng Quang truyện ).