e-hvtd v2.0 (9175)

給與 cấp dữ
♦Cho, dành cho. ◇Lỗ Tấn : Ni Thải tựu tự hủ quá tha thị thái dương, quang nhiệt vô cùng, chỉ thị cấp dữ, bất tưởng thủ đắc , , , (Thả giới đình tạp văn nhị tập , Nã lai chủ nghĩa ).