e-hvtd v2.0 (9175)

性兒 tính nhi
♦Tính tình, tì khí. ◇Quan Hán Khanh : Ngã hồi lai tiện yếu tiền, nhĩ dã tri đạo ngã đích tính nhi 便, (Tứ xuân viên , Đệ tam chiệp ).