e-hvtd v2.0 (9175)

踴躍 dũng dược
♦Nhảy, vọt. ◇Lô Ẩn : Nhãn tiền nhất phiến bạch kì, thượng hạ phi vũ, hữu như xuyên hoa hồ điệp hoạt bát nhi dũng dược , , 穿 (Lưỡng cá tiểu học sanh ).
♦Vui mừng, hăng hái. ◇Pháp Hoa Kinh : Nhĩ thì Xá Lợi Phất dũng dược hoan hỉ, tức khởi, hợp chưởng , , (Thí dụ phẩm đệ tam ) Lúc ấy tôn giả Xá Lợi Phất vui mừng hăng hái, liền đứng dậy, chắp tay.