e-hvtd v2.0 (9175)

考訂 khảo đính
♦Tra xét và sửa lại. § Cũng như hiệu đính .