e-hvtd v2.0 (9175)

農曆 nông lịch
♦Tục gọi là âm lịch . § Còn gọi là: hạ lịch , cựu lịch .