e-hvtd v2.0 (9175)

虛心 hư tâm
♦Không có thành kiến, không cố chấp, không tự mãn. ◇Trang Tử : (Khổng Tử) viết: Khâu thiếu nhi tu học, dĩ chí ư kim, lục thập cửu tuế hĩ, vô sở đắc văn chí giáo, cảm bất hư tâm () : , , , , (Ngư phủ ).
♦Hết lòng ngưỡng mộ. ◇Sử Kí : Kim Tần nam diện nhi vương thiên hạ, thị thượng hữu thiên tử dã. Kí nguyên nguyên chi dân kí đắc an kì tính mệnh, mạc bất hư tâm nhi ngưỡng thượng, đương thử chi thì, thủ uy định công, an nguy chi bổn tại ư thử hĩ , . , , , , (Tần Thủy Hoàng bổn kỉ ).
♦Giả tình giả ý. ◇Thiên địa hội thi ca tuyển : Như hữu hư tâm hòa giả ý, Hồng môn pháp luật bất lưu tình , (Mạc học Bàng Quyên hại Tôn Tẫn ).
♦Trong lòng lo sợ. ◇Quan tràng hiện hình kí : Tựu thị Hoàng Lão Da, Chu Lão Da, hiểu đắc thống lĩnh giá thoại bất thị thuyết đích tự kỉ, bất miễn tổng hữu điểm hư tâm, tĩnh tiễu tiễu đích nhất thanh dã bất cảm ngôn ngữ , , , , (Đệ thập tam hồi).