e-hvtd v2.0 (9175)

優先 ưu tiên
♦Được hưởng đãi ngộ trước hết (so với người khác hoặc sự việc khác). ◎Như: ưu tiên lục dụng .