e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 203 黑 hắc [4, 16] U+9ED4
Show stroke order kiềm
 qián
♦(Hình) Đen. § Nhà Tần gọi dân đen là kiềm thủ , cũng như chữ lê dân . ◇Sử Kí : Kim chư sanh bất sư kim nhi học cổ, dĩ phi đương thế, hoặc loạn kiềm thủ , , (Tần Thủy Hoàng bổn kỉ ) Nay các Nho sinh không theo thời nay mà học thời xưa, để chê bai thời nay, làm cho dân đen rối loạn.
♦(Danh) Tỉnh Quý Châu còn gọi tắt là tỉnh Kiềm .
♦(Danh) Họ Kiềm.


1. [黔黎] kiềm lê