e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 196 鳥 điểu [10, 21] U+9DB4
Show stroke order hạc
 hè
♦(Danh) Chim hạc, sếu. § Có nhiều loại: bạch hạc , hôi hạc , đan đính hạc , v.v. Theo truyền thuyết, thần tiên cưỡi hạc, nên hạc tượng trưng cho trường thọ. ◇Nguyễn Trãi : Viên hạc tiêu điều ý phỉ câm (Khất nhân họa Côn Sơn đồ ) Vượn và hạc tiêu điều, cảm xúc khó cầm.
♦(Danh) Họ Hạc.
♦(Hình) Bạc, trắng. ◇Dữu Tín : Hạc phát kê bì, bồng đầu lịch xỉ , (Trúc trượng phú ) Tóc bạc da mồi, đầu bù răng thưa.


1. [琴鶴] cầm hạc 2. [孤雲野鶴] cô vân dã hạc 3. [野鶴] dã hạc 4. [鶴壽] hạc thọ 5. [化鶴] hóa hạc