e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 196 鳥 điểu [5, 16] U+9D1B
Show stroke order uyên
 yuān
♦(Danh) § Xem uyên ương .


1. [鴛鴦] uyên ương