e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 187 馬 mã [13, 23] U+9A57
39511.gif
Show stroke order nghiệm
 yàn
♦(Danh) Chứng cớ, bằng chứng. ◇Sử Kí : Hà dĩ vi nghiệm (Ngoại thích thế gia ) Lấy gì làm chứng cớ.
♦(Danh) Hiệu quả, kết quả đúng như dự đoán. ◇Liêu trai chí dị : Thỉnh tác lưỡng chế chi pháp, tất hữu nghiệm , (Tôn Sinh ) Xin làm phép (yểm) cho cả hai (người), tất nhiên có hiệu nghiệm.
♦(Danh) Triệu chứng, chứng trạng của bệnh. ◇Liệt Tử : Nhị nhân viết: Nguyện tiên văn kì nghiệm : (Thang vấn ) Hai người nói: Xin được nghe trước chứng trạng bệnh ấy.
♦(Động) Khảo sát, xem xét. ◎Như: nghiệm huyết thử máu (để khảo xét bệnh), nghiệm thi kiểm tra thi thể.
♦(Động) Thẩm hạch, chứng thật.
♦(Động) Tương hợp với dự đoán. ◎Như: ứng nghiệm .


1. [按驗] án nghiệm 2. [占驗] chiêm nghiệm 3. [證驗] chứng nghiệm 4. [勘驗] khám nghiệm 5. [經驗] kinh nghiệm 6. [實驗] thật nghiệm 7. [體驗] thể nghiệm