e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 172 隹 chuy [8, 16] U+96D5
38613.gif
Show stroke order điêu
 diāo
♦(Danh) Chim diều hâu. § Cũng viết là . ◇Vương Duy : Hồi khán xạ điêu xứ, thiên lí mộ vân bình , (Quan liệp ).
♦(Danh) Họ Điêu.
♦(Động) Chạm khắc ngọc, chạm trổ ◇Luận Ngữ : Hủ mộc bất khả điêu dã, phẩn thổ chi tường bất khả ô dã , (Công Dã Tràng ) Gỗ mục không thể chạm khắc được, vách bằng đất dơ không thể trát được.
♦(Hình) Được trang sức tô vẽ đẹp đẽ. ◇Lí Dục : Điêu lan ngọc thế ưng do tại, Chỉ thị chu nhan cải , (Ngu mĩ nhân , Xuân hoa thu nguyệt hà thì liễu từ ).
♦(Hình) Gian hiểm, xảo trá. § Thông điêu .