e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 170 阜 phụ [13, 16] U+96A7
38567.gif
Show stroke order toại
 suì,  zhuì
♦(Danh) Đường xuống mồ. § Lễ tang vua ngày xưa đào hầm rước cữu xuống huyệt gọi là toại .
♦(Danh) Đường hầm.
♦(Danh) Đường hiểm yếu.
♦(Danh) Tháp canh lửa hiệu ở miền biên thùy (thời xưa). § Thông toại .
♦(Động) Đào đường hầm.