e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 170 阜 phụ [6, 9] U+964B
38475.gif
Show stroke order lậu
 lòu
♦(Hình) Hẹp, chật. ◎Như: lậu hạng ngõ hẹp, lậu thất nhà chật. ◇Luận Ngữ : Nhất đan tự, nhất biều ẩm, tại lậu hạng , , (Ung dã ) Một giỏ cơm, một bầu nước, ở ngõ hẹp.
♦(Hình) Nông cạn (học thức). ◎Như: cô lậu quả văn học thức ít ỏi nông cạn, thiển lậu hẹp hòi.
♦(Hình) Thô sơ, thấp hèn. ◎Như: bỉ lậu thô tục quê mùa, thậm vi giản lậu rất sơ sài.
♦(Hình) Xấu xí. ◎Như: xú lậu xấu xí. ◇Liêu trai chí dị : Thiếp lậu chất, toại mông thanh phán như thử; nhược kiến ngô gia tứ muội, bất tri như hà điên đảo , ; , (Hồ tứ thư ) Em xấu xí mà còn nhìn đăm đăm như vậy; nếu gặp Tứ muội nhà em, không biết còn đắm đuối như thế nào nữa!
♦(Hình) Xấu xa. ◎Như: lậu tập thói xấu.
♦(Động) Khinh thị, coi thường.


1. [隱陋] ẩn lậu 2. [鄙陋] bỉ lậu 3. [孤陋] cô lậu 4. [固陋] cố lậu 5. [孤陋寡聞] cô lậu quả văn 6. [僻陋] tích lậu 7. [醜陋] xú lậu