e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 167 金 kim [19, 27] U+947C
Show stroke order la
 luó
♦(Danh) Cái thanh la. ◇Nguyễn Du : Triệt dạ la thanh bất tạm đình (Mạc Phủ tức sự ) Suốt đêm tiếng thanh la không tạm ngớt.