e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 167 金 kim [14, 22] U+9452
Show stroke order giám
 jiàn
♦Cũng như chữ giám .