e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 163 邑 ấp [12, 15] U+9131
Show stroke order
 pó,  pí,  pán
♦(Danh) Bà Dương : (1) Tên hồ. (2) Tên huyện ở tỉnh Giang Tây 西.