e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 163 邑 ấp [12, 15] U+912D
37165.gif
Show stroke order trịnh
 zhèng
♦(Danh) Nước Trịnh thuộc tỉnh Hà Nam bây giờ.
♦(Danh) Họ Trịnh.
♦(Phó) Cẩn thận, trang trọng. ◎Như: trịnh trọng ân cần trang trọng.


1. [鄭重] trịnh trọng