e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 163 邑 ấp [8, 11] U+90ED
37101.gif
Show stroke order quách
 guō,  guó
♦(Danh) Tường xây quanh thành, tức thành ngoài. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thích Đốc Bưu hành bộ chí huyện, Huyền Đức xuất quách nghênh tiếp , (Đệ nhị hồi) Bỗng có Đốc Bưu đi đến huyện, Huyền Đức ra thành ngoài đón tiếp.
♦(Danh) Bộ phận ngoài của vật gì cũng gọi là quách. § Thông khuếch .
♦(Danh) Tên nước thời xưa ở Trung Quốc.
♦(Danh) Họ Quách.