e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 162 辵 sước [6, 10] U+9003
36867.gif
Show stroke order đào
 táo
♦(Động) Trốn. ◎Như: đào bào chạy trốn, đào trái trốn nợ.
♦(Động) Bỏ. ◇Mạnh Tử : Đào Mặc tất quy ư Dương (Tận tâm hạ ) Bỏ Mặc Tử tất về với Dương Chu.
♦(Động) Tránh. ◎Như: đào tị trốn tránh. ◇Đỗ Phủ : Phù sanh hữu định phận, Cơ bão khởi khả đào? , (Phi tiên các ) Cuộc phù sinh có phận định, Đói no há tránh né được sao?


1. [逋逃] bô đào 2. [逃不出手掌心] đào bất xuất thủ chưởng tâm 3. [逃脫] đào thoát 4. [在逃] tại đào