e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 157 足 túc [5, 12] U+8DD7
Show stroke order phụ
 fū
♦(Danh) Mu bàn chân. ◇Trang Tử : Quyết nê tắc một túc diệt phụ (Thu thủy ) Giẫm bùn thì chìm gót chân, ngập mu bàn chân.
♦(Danh) Mượn chỉ chân, bàn chân.
♦(Danh) Đài hoa. § Thông phụ .
♦(Danh) Đế, đáy. § Thông phụ .