e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 154 貝 bối [5, 12] U+8CBF
36031.gif
貿Show stroke order mậu
 mào
♦(Động) Trao đổi, giao dịch.
♦(Động) Mua bán. ◎Như: mậu dịch 貿 mua bán.
♦(Động) Thay đổi, biến dịch. ◇Lương Chiêu Minh thái tử : Viêm lương thủy mậu, xúc hứng tự cao 貿, (Đáp Tấn Vương thư ) Nóng lạnh vừa biến đổi, cảm hứng tự lên cao.
♦(Động) Lẫn lộn. ◇Bùi Nhân : Thị phi tương mậu, chân ngụy suyễn tạp 貿, (Sử kí tập giải tự ) Đúng sai lẫn lộn, thực giả hỗn tạp.
♦(Phó) Bừa bãi, cẩu thả, tùy tiện. ◎Như: mậu nhiên 貿 tùy tiện. ◇Cù Hựu : Bằng hữu dã bất cảm mậu nhiên hảm tha 貿 (Tu Văn xá nhân truyện ) Người bạn không dám đường đột gọi ông.
♦(Danh) Họ Mậu.


1. [貿易] mậu dịch 2. [貿貿] mậu mậu 3. [世界貿易組織] thế giới mậu dịch tổ chức 4. [自由貿易] tự do mậu dịch