e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 149 言 ngôn [6, 13] U+8A84
Show stroke order lụy
 lěi
♦(Động) Kể ra công trạng, đức hạnh của người chết để phong tước, xưng hiệu.
♦(Động) Cầu cúng, cầu đảo, cầu phúc cho người chết. ◇Luận Ngữ : Lụy viết: Đảo nhĩ ư thượng hạ thần kì : (Thuật nhi ) Cúng rằng: Cầu đảo cho ông với các thần trên trời dưới đất.
♦(Danh) Tên thể văn có vần, dùng để viếng và ca ngợi công đức người chết. ◎Như: ai lụy ai điếu, minh lụy bài minh viếng người chết.