e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 145 衣 y [4, 10] U+8881
34945.gif
Show stroke order viên
 yuán
♦(Hình) Dáng quần áo dài.
♦(Danh) Họ Viên.