e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 118 竹 trúc [12, 18] U+7C23
Show stroke order quỹ
 kuì
♦(Danh) Sọt tre để đựng đất. ◇Luận Ngữ : Thí như vi sơn, vị thành nhất quỹ, chỉ ngô chỉ dã , , (Tử Hãn ) Ví như đắp núi, chỉ còn một sọt nữa là xong, mà ngừng, đó là tại ta muốn bỏ dở vậy.