e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 117 立 lập [5, 10] U+7ADD
Show stroke order tịnh
 bìng,  bàng
♦Nguyên là chữ tịnh .